Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní a storno podmínky – VILLA SAMSON, s.r.o.

Všeobecné obchodní a storno podmínky (dále jen podmínky) VILLA SAMSON (dále jen villa ) upravují vzá-jemný smluvní vztah mezi provozovatelem villy – VILLA SAMSON, Jaselská 206/27, Veveří, 602 00, Brno (dále jen provozovatelem) a s provozovnou na adrese Komenského 376, Šanov, 671 68 a klientem – fyzickou nebo právnickou osobou, která pobyt ve ville jako objednatel objednává (dále jen klient nebo zákazník).

I. Objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu

Objednávejte a rezervujte u nás telefonicky na čísle +420 776 88 44 32 nebo +420 776 88 44 22 od

Pondělí do Neděle v čase od 10:00 do 22:00 hod a nebo na emailu info@villasamson.cz kdykoliv.

Klient si objednává služby ve ville písemnou objednávkou nebo požadavkem na rezervaci, kterou podává poštou na provozovnu villy, elektronickou poštou, přes rezervační rozhraní na internetových stránkách, přes rezervační systém inzertních portálů nebo osobně.

Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou objednávku nebo požadavek na rezervaci jsou: jméno a příjmení klienta, adresa trvalého bydliště, kontakt (telefon, e-mail), v případě právnických osob obchodní jméno, IČ, DIČ , termín čerpání služeb a údaje o platební kartě. Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce nebo rezervaci pobytu použije villa pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi villou a klientem.

Po řádně vystavené a podané objednávce nebo podaném závazném požadavku na rezervaci je

klient tímto dokumentem vázán. Potvrzením objednávky nebo požadavku na závaznou rezervaci ve ville (dle čl. IV těchto podmínek) vzniká mezi klientem a villou smluvní vztah. Villa se zavazuje zabezpečit klien-tovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě a klient zaplatit ville smluvenou cenu. Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny osoby uvedené v objednávce/požadavku na rezervaci, kterou klient podal a villa potvrdila.

II. Práva a povinnosti klienta

Klient má právo:

Být dostatečně a úplně informován villou o objednávaných službách, tj. jejich rozsahu, termínu a ceně, na řádné poskytnutí jím objednaných, villou potvrzených (zálohově zaplacených) služeb, před zahájením pobytu zrušit potvrzenou objednávku/požadavek na rezervaci za předpokladu dodržení stornovacích podmí-nek v souladu s čl. VII., reklamovat vady poskytovaných služeb.

Klient je povinen:

Úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti objednávky/požadavku na rezervaci, zaplatit ville v po-žadovaném termínu plnou cenu za pobyt, respektovat předpisy zařízení, jejichž služby využívá, pečlivě si překontrolovat villou vystavené potvrzení pobytu (ubytovací voucher) a při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktovat neprodleně villu. V případě ubytovaných dětí, přebírají veškerou zodpovědnost za své děti ro-diče, nebo zákonný zástupce, nebo ten, kdo má dítě v areálu na starost. Villa nenese žádnou odpovědnost za možné úrazy, vzniklé škody, případně i úmrtí. Toto vše platí i v případě dospělých osob. „.

III. Povinnosti villy ke klientovi

Villa je povinna

Poskytnout klientovi důležité informace k objednaným službám, potvrdit klientovi řádně objednané služby. Při závazné rezervaci nebo potvrzené objednávce zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kva-litě.

V případě odstoupení od potvrzené objednávky služeb/závazné rezervace ze strany klienta po písemném obdržení storna, pokud vznikne nárok villy na stornovací poplatky, vyplatí klientovi rozdíl mezi již zaplacenou zálohou a příslušnými stornovacími poplatky.

IV. Ceny služeb a jejich úhrada

Ceny služeb poskytovaných villou jsou uvedeny na: www.villasamson.cz, záložka „Ceník

V. Potvrzení pobytu

K čerpání zaplacených služeb opravňuje klienta potvrzení vystavené villou (emailem nebo písemně dopi-sem). Klient je povinen překontrolovat správnost údajů na potvrzení uvedených. Při zjištění jakékoliv nesrov-nalosti kontaktuje klient neprodleně villu emailem info@villasamson.cz nebo telefonicky na čísle +420 776 88 44 32.

Villa si vyhrazuje právo žádat zaplacení zálohové platby ve výši 100% z ceny objednaných služeb dle dříve potvrzené objednávky. Zálohy na ubytování jsou nevratné.

VI. Nástup, kauce a pokuty

Při nástupu se klient v recepci (kanceláři) villy prokáže občanským průkazem, pasem nebo jiným průkazem totožnosti. Ubytujeme Vás od 15 do 22 hod., pokud nebude dohodnuto jinak. Po splnění uvedených formalit recepce klienta ubytuje a poskytne mu další informace k pobytu či k jiným objednaným službám. Pokud budete chtít přijet s domácím zvířetem, bohužel toto u nás není možné. Villa je oprávněna účtovat klientům následující pokuty – za kouření v budově 1000 Kč osoba, rušení noč-ního klidu 5000 Kč osoba, při poničení majetku a vybavení villy je zákazník povinen uhradit 70% – 100% z pořizovací ceny, záleží na druhu škody. Jedná-li se o škodu na nemovitosti, je zákazník povinen uhradit 100% z pořizovací ceny. Dojde-li na škodě vybavení villy, uhradí zákazník 70% z pořizovací ceny.

VII. Stornovací podmínky

Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky/rezervačního požadavku pobytu za níže uvedených podmínek. Toto odstoupení ze strany klienta (dále jen storno) musí být provedeno písem-nou formou a prokazatelně doručeno ville.

Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích, stravovacích a ostatních služeb ze strany objednavatele. Storno poplatek se účtuje z důvodu nevyužité rezervace kapacity. Storno poplatek je 100% z ceny a je nevratný.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní a storno podmínky jsou nedílnou součástí objednávky služeb. Celková cena za poskytnuté služby bude uhrazena na základě potvrzovacího emailu, nebo telefonického hovoru, dle tam uvedených podmínek. Platbu lze provést v hotovosti na místě (po předchozí dohodě). Platbu lze provést platební kartou přes inzertní portály, přes webové stránky www.villasamson.cz a i na místě. Aktualizace Všeobecných obchodních a storno podmínek vstupuje v platnost dne 13.11.2022. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi villou a klientem upraveny výlučně písemnou formou.

Zákazník výslovně souhlasí s tím, že Villa Samson je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména se Zákonem č. 101/2000 o ochraně osobních údajů zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které jim pro účely zpracování objednávky poskytl. Objednáním a zaplacením pobytu Zákazník vyslovuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení Ville Samson na svou emailovou adresu. Tento souhlas je možné kdy-koliv odvolat.

.